Pilny remont ulicy Granicznej
  katowice
Katowice 05.07.2010r.
    Pierwszy Wiceprezydent
miasta KATOWICE
BD.IV.JB.704/62-4/10
   
   

Szanowni Państwo

Halina Kańtoch
Radna Rady Miasta Katowice

Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

W nawiązaniu do złożonej interpelacji w dniu 23 stycznia br. (nr 0057/813/10) dot. remontu ostatniego odcinka ul. Granicznej w Katowicach uprzejmie informuję, że Piotr Handwerker Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach potwierdził konieczność wykonania wskazanych prac i wyraził gotowość ich wykonania, po wykonanym wcześniej remoncie kanalizacji. W piśmie z dnia 3 lutego br. skierowanym do tut. Urzędu Dyrektor poinformował, że kanalizacja ogólnospławna w przedmiotowym odcinku drogi jest w złym stanie technicznym, co objawia się licznymi zapadnięciami po trasie kanalizacji a odpowiedzialnym za eksploatację sieci kanalizacyjnej jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Katowicach.

W związku z powyższym wystąpiono pismem do RPWIK o określenie terminu wykonania ww. prac remontowych, by następnie rozpocząć remont nawierzchni ulicy.

O dalszych ustaleniach powiadomię Państwa w dalszej korespondencji.

 

UZUPEŁNIENIE

W uzupełnieniu odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 23 stycznia br. (nr 0057/813/10) dot. remontu ostatniego odcinka ul. Granicznej w Katowicach uprzejmie informuję, że pismem z dnia 29 marca br. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. powiadomiła, że w planach inwestycyjnych Spółki na 2010 r. została ujęta wymiana kanalizacji w ulicy Granicznej.

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy na budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Gigablok nastąpi w kwietniu br. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania to III kwartał br. a zakończenia III kwartał 2011 r.

Po wyremontowaniu infrastruktury podziemnej będzie można przystapić do remontu nawierzchni ulicy.

 

Z wyrazami szacunkui
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Wydział Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta w Katowicach

interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.