Światło dla skateboardingowców
  katowice
Katowice 17.12.2009 r.
    Pierwszy Wiceprezydent
miasta KATOWICE
BD.IV. JB.7044/28/09
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice


Odpowiadając na interpelację wniesioną w trakcie L sesji Rady Miasta Katowice w dniu 30 listopada br. (nr BRM 0057/782/09) dot. oświetlenia placu przed pomnikiem Trudu Górniczego w Katowicach, uprzejmie informuję, że pismem z dnia 15 grudnia 2009 r. Piotr Handwarker, Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach zajął stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Z przekazanych ustaleń wynika, że w chwili obecnej opracowywany jest na zlecenie Zakładu Zieleni Miejskiej projekt przebudowy ww. placu wraz z oświetleniem. Realizacja zadania będzie możliwa w 2010 r. pod warunkiem zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na ten cel.

 

Z wyrazami szacunkui
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Do wiadomości:
1. Szanowny Pan Jerzy Forajter, Przewodniczący Rady Miasta Katowice
2. Wydział Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta w Katowicach

interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.