Obniżenie podatków od środków transportu
  katowice
Katowice, 2009-02-05
    Prezydent Miasta
KATOWICE
PO.N. -0057/1/09
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice


Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 22.01.2009 r. Nr BRM 0057/542/09 dotyczącą obniżenia podatku od środków transportowych i strat w budżecie miasta Katowice, wyjasniam co następuje:

W celu potwierdzenia podniesionych w interpelacji zarzutów dotyczących ustalenia przez Radę Miasta Katowice uchwałą nr XXXI/666/2008 z dnia 21 października 2008 r. stawek podatku od środków transportowych na maksymalnym poziomie przeprowadzona została analiza stawek tego podatku obowiązujących na terenie kilku miast sąsiednich, jak również wskazanych miastach – Tychach i Bieruniu. Analiza nie potwierdza zarzutu i wykazała również, że niektóre stawki w innych miastach kształtują się na wyższym poziomie niż w Katowicach.

Potwierdzeniem tego jest również fakt, że nie zastosowanie w uchwale stawek maksymalnych wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P08.59.531) spowodowało utratę dochodów miasta w wysokości 3.500.000, zł co stanowi 18.2% dochodów możliwych do osiągnięcia z tego tytułu.

Wprowadzenie w Katowicach w grupach pojazdów posiadanych przez firmy transportowe „Ludwig” - Ludwig Dusza, „Kuxnia-Trans” - Marek Kuxnia i „Dantrans” - Władysław Mikołajko stawek podatku od środków transportowych na poziomie stawek obowiązujących w Tychach lub Bieruniu, spowodowałoby dalszą stratę w dochodach Miasta w wysokości ok. 2.400.000, zł. Łączna kwota utraconych dochodów wyniosłaby ok. 5.900.000, -zł, co stanowi 31% dochodów możliwych do uzyskania z tego tytułu.

Trudno również zgodzić się z argumentacją, że przegrywamy z konkurencją z uwagi na najwyższe stawki. W miastach wskazanych za konkurencyjne (Tychy i Bieruń) w niektórych grupach pojazdów stawki są wyższe niż w Katowicach. Przykładowo:


 1. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 14 ton wyposażonych w 2 osie i inny system zawieszenia na terenie porównywanych miast obowiązują stawki w kwocie:

  - Katowice: 1.536 zł
  - Bieruń: 1794 zł
  - Tychy: 1788 zł
 1. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i nie mniej niż 19 ton, wyposażonych w 3 osie i inny system zawieszenia na terenie porównywanych miast obowiązują stawki w kwocie:

  - Katowice: 1.392 zł
  - Bieruń: 1.816 zł
  - Tychy: 2.124 zł

 2. dla autobusów o liczbie miesc równej lub wyższej niż 30, wyposażonych w certyfikat EURO na terenie porównywanych miast obowiązują stawki w kwocie:

  - Katowice: 1.416 zł
  - Bieruń: 1.714 zł
  - Tychy: 1.656 zł

Każda gmina prowadzi własną politykę finansową i planując dochody ustala je na takim poziomie, aby umożliwiły jej wykonanie zadań, w tym również zadań mających na celu dalszy rozwój miasta i poprawę warunków życia jego mieszkańców. Podkreślić należy, iż zadania nałożone na miasto wojewódzkie, jakimi są Katowice, różnią się od zadań nałożonych na mniejsze miasta takie jak Tychy czy Bieruń.

Z uwagi na fakt, że budżet Miasta Katowice został uchwalony, a każde obniżenie dochodów wywołuje w konsekwencji konieczność rezygnacji z wydatków, a tym samym z realizacji zadań nałożonych do wykonania, nie widzę możliwości obniżenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Z poważaniem
Prezydent Miasta Katowice
Piotr Uszok

Do wiadomości:
1. BRM
2. KPM

interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.