Obiekty sportowe dla katowiczan!
  katowice
Katowice, 01.12.2008 r.
    Prezydent Miasta
KATOWICE
ST.JG-0057-8/08
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice


W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana w trakcie XXXXII sesji Rady Miasta Katowice w dniu 17 listopada 2008 r. W sprawie ograniczenia dostępu do katowickich lodowisk grupie hokeistów amatorów, uprzejmie wyjaśniam, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach administruje dwoma lodowiskami krytymi „Jantor” oraz „Spodek” na terenie naszego miasta oraz lodowiskiem sezonowym udostępnianym w okresie zimowym, zlokalizowanym przy ul. Kościuszki/Ceglanej.

Zgodnie ze Statutem, Ośrodek stara się zaspokajać potrzeby mieszkańców Katowic w zakresie udostępniania bazy sportowo – rekreacyjnej jak najszerszej grupie osób zainteresowanych, dbając jednocześnie o zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z naszych obiektów jak również osób postronnych znajdujących się w obrębie obiektów.

Lodowisko sezonowe w okresie zimowym przy ul. Kościuszki jest z założenia lodowiskiem ogólnodostępnym rekreacyjnym, przeznaczonym dla mieszkańców miasta – dzieci, młodzieży oraz dorosłych, z którego można korzystać w godzinach ustalonych regulaminem. Lodowisko nie posiada zabezpieczenia technicznego (wysokiego obandowania, siatek zabezpieczających) pozwalającego na prowadzenie zajęć hokeja na lodzie. Lodowisko objęte jest ochroną patentową, co nie pozwala na zmiany konstrukcyjne.

W związku z powyższym jest to obiekt typowo rekreacyjny z przeznaczeniem na ślizgawki. Prowadzenie na nim zajęć przez hokeistów amatorów stwarza niebezpieczeństwo dla osób postronnych – krążek uderzony nawet z niewielką siłą stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.

Wspomnieć należy w tym miejscu, że grupa hokeistów amatorów, którzy w sezonie zimowym 2007/2008 przez krótki czas korzystali z tego obiektu, zapewniając o świadomości wymogów bezpieczeństwa, prowadzili swoje zajęcia w ten sposób, który doprowadził do uszkodzenia krążkami hokejowymi agregatu chłodniczego stojącego kilkanaście metrów od płyty lodowiska.

Jako podmiot udostępniający lodowisko zobowiązani jesteśmy kontrolować charakter organizowanych zajęć sportowych, tak aby był on zgodny z przeznaczeniem obiektu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobieganiu ewentualnym roszczeniom odszkodowawczym z tytułu nieszczęśliwych zdarzeń.

Udostępniając obiekt, MOSiR musi mieć na względzie zasady odpowiedzialności odszkodowawczej albowiem zgodnie z art. 439 kodeksu cywilnego bezwzględnie zobowiązany jest do nadzoru nad sstanem obiektu lub urządzenia. W przeciwnym wypadku, w razie zaistnienia szkody, w tym polegającej na uszkodzeniu ciała lub wywołaniu rozstroju zdrowia zobowiązany byłby do naprawienia szkody i zadośćuczynienia, zgodnie z art. 444 i 445 k.c.

Kolejną kwestią jest konieczność posiadania przez hokeistów odpowiedniego stroju ochronnego, zapewniającego bezpieczne uczestnictwo w zajęciach – na lodowisku sezonowym nie ma technicznych możliwości zabezpieczenia pomieszczenia/przebieralni.

Korzystanie z obiektu po godzinie 22.00, po zakończeniu pracy przez pracowników MOSiR jest niedopuszczalne. Wówczas bowiem nie jest możliwa kontrola nad prawidłowym wykorzystaniem lodowiska z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Jest to czas kiedy na terenie obiektu przebywają jedynie pracownicy ochrony, którzy nie są upoważnieni pod żadnym względem do jego udostępniania osobom trzecim. Wydłużenie czasu pracy obiektu w godzinach późnowieczornych wiązałoby się z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników co w chwili obecnej nie jet możliwe.

Amatorskie grupy hokejowe zapraszamy do korzystania z lodowisk krytych, przystosowanych pod względem technicznym do prowadzenia treningów, które udostępniamy zgodnie z harmonogramem wykorzystania obiektu. W załączeniu przedstawiam harmonogramy wykorzystania lodowisk „Jantor” i „Spodek” w miesiącu listopadzie i grudniu 2008 r. Harmonogramy zajęć ustalane są wyłącznie w Dyrekcji Ośrodka w odpowiednim dziale, który posiada wszelkie informacje na temat wpływających zapotrzebowań. Rezerwacji nie można dokonywać u kierownika obiektu i u innych pracowników, gdyż nie posiadają oni kompetencji do ustalania harmonogramów wykorzystania obiektu.

Działając zgodnie ze Statutem MOSiR harmonogramy ustalane są w pierwszej kolejności w oparciu o wnioski klubów hokejowych i łyżwiarskich z Katowic. W miarę możliwości wolne godziny przekazywane są amatorskim klubom, stowarzyszeniom i szkołom z terenu naszego miasta. Ze względu na duże obłożenie MOSiR nie jest w stanie zagwarantować wolnych godzin dla chętnych osób z miast sąsiedzkich.

Wspomnieć należy, że lodowiska kryte cieszą się ogromnym zainteresowaniem, obłożenie godzinowe często jest maksymalnie wypełnione, i nie zawsze istnieje możliwość udostępnienia tafli lodowej zgodnie z konkretnym życzeniem zainteresowanych.

Ponadto w przypadku chętnych do uprawiania sportu o podwyższonym ryzyku jakim jest amatorski hokej na lodzie działania związane z udostępnieniem obiektu winny być sformalizowane – amatorska grupa powinna być organizacyjnie zarejestrowana (jako klub, stowarszyszenie) i posiadać stosowne zabezpieczenie NNW.

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców Katowic rekreacyjnym korzystaniem z lodowisk, organizowane są ślizgawki ogólnodostępne, codziennie przez 7 dni w tygodniu na lodowisku „Jantor” a w weekendy na lodowisku „Spodek”. Jednocześnie starając się zapewnić bezpieczeństwo dla najmłodszych, na lodowisku „Spodek” udostępniane są specjalne godziny, przeznaczone dla opiekunów z dziećmi do lat 10.

Wyjaśniając powyższe pragnę podkreślić, że MOSiR dokłada wszelkich starań, aby umożliwić korzystanie z obiektów sportowych jak najszerszej rzeszy mieszkańców, dbając jednocześnie o ich bezpieczeństwo.

Z poważaniem
Prezydent Miasta Katowice
Piotr Uszok

Do wiadomości:
1. BRM
2. KPM

interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.