Ratunek dla szkolnych boisk
  katowice
Katowice 17.11.2008 r.
    Pierwszy Wiceprezydent
miasta KATOWICE
E.0057-48/08
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice


Odpowiadając na Pańską interpelację dotyczącą szkolnych boisk o sztucznej nawierzchni informuję

  • budowa nowych boisk o nawierzchni syntetycznej lub remonty istniejących boisk polegające na zmianie nawierzchni asfaltowych na syntetyczne nie jest akcją ograniczoną do pięćdziesięciu szkół. Jest to systematyczny proces rozpoczęty w 1996 r., który objął dotychczas 79 szkół i będzie nadal kontynuowany (w 2009 r. planuje się przeznaczenie na ten cel około 3 mln zł.)
  • za właściwą eksploatację i konserwację boisk szkolnych odpowiadają dyrektorzy tych szkół, którzy potrzeby w tym zakresie winni są zgłaszać na etapie tworzenia rocznych planów finansowych na kolejny rok budżetowy. W bieżącym roku w planach na 2009 r. potrzeby w zakresie naprawy nawierzchni syntetycznych boisk zgłosiło 8 dyrektorów szkół.
  • niezależnie od odpowiedzialności dyrektorów za właściwą eksploatację i konserwację boisk zespół złożony z pracowników Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych i Wydziału Edukacji dokona w najbliższym czasie kontroli stanu technicznego wszystkich boisk szkolnych o nawierzchniach syntetycznych w naszym mieście. O wynikach kontroli zostanie Pan poinformowany.
  • w odniesieniu do propozycji powołania zespołu konserwującego na bieżąco nawierzchnię boisk szkolnych wyrażam przekonanie, że powinno to być zlecone wyspecjalizowanym firmom.

 

Z wyrazami szacunkui
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Kancelaria Prezydenta Miasta


interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.