Zapytanie dotyczące inwestycji Rozbudowy węzła Murckowska
w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych.


  katowice
Katowice 08.05.2008 r.
   

Wiceprezydent
Miasta Katowice

   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego przesłane wyciągiem BRM-0052-Z/08 z dnia 29 kwietnia 2008r.. dot. inwestycji .. Rozbudowy węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych" w nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na interpelację . uprzejmie informuję, że inwestycja na etapie lokalizacji była uzgadniana z organem samorządowym.

W uzgodnieniach ustala się warunki dla inwestycji, w tym zagospodarowanie zielenią pasów drogowych po ukończeniu inwestycji, które inwestor będzie realizował w szacunkowym okresie dla ukończenia przedmiotowej inwestycji tj. w ciągu około 2 lat.

Z uwagi na odrębne przepisy dla budowy dróg krajowych, które zwalniają z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, nie zachodziła konieczność wykonania kosztownej i czasochłonnej inwentaryzacji drzew -według uzyskanej informacji od inwestora, usuniętych zostało 25.6 tyś. drzew, w tym 83% w wieku do 5 - ciu lat. a więc takich które nie wymagają zezwolenia na usunięcie (podstawa prawna art. 83 ust. 6 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody). Rekompensata przyrodnicza za usunięte drzewa jw. jest przewidziana w projekcie zagospodarowania pasów drogowych zielenią, który opracowuje się zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz normami przewidzianymi dla pasów różnych kategorii dróg publicznych. Zaplanowane jest nasadzenie 210 szt. okazałych drzew oraz 2730 szt. Krzewów. Przedmiotowy teren zostanie zagospodarowany zielenią po zakończeniu inwestycji wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. po roku 2009. Nasadzona zieleń zwiększy bezpieczeństwo i komfort jazdy. spełniać będzie funkcję izolacyjną oraz poprawi atrakcyjność krajobrazu. Urząd Miasta dołoży wszelkich starań aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad należycie wykonała zaplanowane nasadzenia.

Z poważaniem
Wiceprezydent Miasta
Katowice

Leszek Piechota

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Kancelaria Prezydenta Miasta

powrót do zapytań
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.