Zapytanie w sprawie poszanowania i ochrony zieleni
na terenie Miasta.


  katowice
Katowice 12.04.2007 r.
   

Wiceprezydent
Miasta Katowice

   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

Z głęboką satysfakcją odnotowuję Pana głos w sprawie poszanowania i ochrony zielem na terenie Miasta . Gospodarka zielenią w aglomeracji miejskiej jest zagadnieniem rozległym a realizacja tego zadania jest nieodzowna gdyż dotyczy tak ważnych aspektów życia mieszkańców miasta, jak np.: bezpieczeństwo ludzi i mienia , budowa , wymiana i modernizacja infrastruktury / kanalizacji, wodociągu, gazu, centralnego ogrzewania, kabli energetycznych, telefonicznych i innych, a także dbałość o estetykę zielni miejskiej. Jednocześnie, ze względu na bardzo gęstą sieć infrastruktury podziemnej, zwłaszcza w obrębie osiedli mieszkaniowych, nasadzenia drzew i krzewów realizowano bez uwzględnienia przebiegu tych instalacji . Po upływie 20 - 30 lat funkcjonowania danego medium istnieje konieczność jego wymiany, ze względu na niedrożność, dużą awaryjność spowodowaną często szkodami górniczymi. Jak wynika z informacji uzyskanych od inwestora - Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji , ze względu na ograniczone środki finansowe na wykonanie I etapu wymiany kanalizacji, nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia prac instalacyjnych co z kolei pociągnęło za sobą konieczność zmiany terminu nasadzenia 55 drzew ozdobnych, gatunków wybranych przez właścicieli gruntu i wyszczególnionych w projekcie zieleni wykonanym na zlecenie RPWiK, a będącym w posiadaniu tut. Wydziału .

Nasadzania drzew zostaną wykonane jeszcze wiosną bieżącego roku a ponadto, Firma wykonująca nasadzenia gwarantuje, że będą to sadzonki o wysokości minimum - 1,6 m,

o obwodzie pnia powyżej - 12 cm, w pojemnikach, z bryłą korzeniową nasadzone zgodnie ze sztuką ogrodniczą, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo przyjęcia się drzew

i dalszego prawidłowego ich wzrostu. Przewidziane do nasadzenia gatunki wpłyną korzystnie na estetykę osiedla, tworząc interesujące gatunkowo skupiska zieleni i wypełniając miejsca po usuniętych drzewach.

Z poważaniem
Wiceprezydent Miasta
Katowice

Józef Kocurek

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Kancelaria Prezydenta Miasta

powrót do zapytań
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.