Zapytanie w sprawie zaniedbanego budynku przy
ulicy Granicznej 32 w Katowicach oraz jego otoczenia


  katowice
Katowice 06.06.2007 r.
   

Wiceprezydent
Miasta Katowice

   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

Odpowiadając na Pana zapytanie na X sesji Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zaniedbanego budynku przy ulicy Granicznej 32 w Katowicach oraz jego otoczenia informuję, że zgodnie z właściwością rzeczową i w ramach swoich kompetencji postępowanie w tej sprawie prowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Postępowanie to zakończono wydaniem decyzji nakazującej trzem współwłaścicielom tj. Kredyt Bankowi S.A, Totalizatorowi Sportowemu Sp. z o.o. oraz Panu Andrzejowi Hodorowskiemu doprowadzenie elewacji budynku i jego otoczenia do odpowiedniego stanu technicznego. Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach poinformował o zakończeniu przez Sejm prac nad nowelizacją Prawa budowlanego. Uchwalone poprawki, szczególnie w zakresie przepisów karnych umożliwią skuteczniejsze przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie złego stanu technicznego obiektu budowlanego. Wprowadzone zmiany przepisów karnych, dotyczące obowiązku utrzymywania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, dają możliwość organom nadzoru budowlanego zawiadamiania prokuratury o stwierdzonych przypadkach dopuszczenia do zniszczenia obiektu budowlanego przez właścicieli lub zarządców, którzy nie dopełnili ciążącego na nich obowiązku. W załączeniu przekazuję kserokopię pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia 5 czerwca 2007 r. opisujące powyższy stan faktyczny i prawny.

Z poważaniem
Wiceprezydent Miasta
Katowice

Józef Kocurek

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Kancelaria Prezydenta Miasta

powrót do zapytań
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.