Zapytanie dotyczące porzucenia przez miasto zwycięskiego projektu zagospodarowania Placu Rady Europy w Katowicach


  katowice
Katowice 06.06.2007 r.
   

Wiceprezydent
Miasta Katowice

   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

Odpowiadając na Pana zapytanie na X sesji Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie porzucenia przez miasto zwycięskiego projektu zagospodarowania Placu Rady Europy w Katowicach oraz wydania zgody na przebudowę i rozbudowę budynku Pogotowia Ratunkowego na terenie nieruchomości przy ulicy Powstańców 52,54 w Katowicach informuję, że w/w inwestycja jest zgodna z z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie AL Górnośląskiej - ul. Granicznej - ul. Francuskiej uchwalonego Uchwałą nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r. (Dziennik Urzędowy województwa Śląskiego nr 78, póz. 2141), którego zapis brzmi-w przypadku terenu oznaczonego symbolem l UU przy ulicy Granicznej do czasu zagospodarowania zgodnie z planem dopuszcza się tymczasowy sposób zagospodarowania terenu, przez który rozumie się działania inwestycyjne związane z utrzymaniem, rozbudową lub nadbudową istniejących obiektów w granicach wyznaczonych w planie linią rozgraniczającą teren 1UU od terenu ciągu pieszo -jezdnego położonego w obszarze placu oznaczonego symbolem l Upm.

Jednocześnie informuję, że przebudowa i rozbudowa budynku Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Powstańców 52,54 w Katowicach nie wyklucza zrealizowania w przyszłości docelowego zagospodarowania Placu Rady Europy w Katowicach oraz jego otoczenia.

Z poważaniem
Wiceprezydent Miasta
Katowice

Józef Kocurek

Do wiadomości:
1. Biuro Rady Miasta
2. Kancelaria Prezydenta Miasta

powrót do zapytań
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.