Zapytanie dotyczące utrzymania czystości
i porządku w gminach


  katowice
Katowice 06.03.2007 r.
   

Wiceprezydent
Miasta Katowice

   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

 

W odpowiedzi na zapytanie postawione w trakcie VI sesji Rady Miasta Katowice w dniu 26.02.2007 r. uprzejmie informuję, że:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132, póz. 622 z późn. zm.) - oczyszczanie terenów należy do właścicieli nieruchomości.

Utrzymanie czystości na terenach miejskich realizuj ą Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Zakład Zieleni Miejskiej oraz Wydział Gospodarki Komunalnej.

W związku z powyższym wystosowano pisma do MZUiM i ZZM przypominające o obowiązku bieżącego utrzymania czystości.

Prace realizowane przez WGK są na bieżąco kontrolowane.

Egzekwowanie stanu sanitarno-porządkowego na terenie miasta od właścicieli prywatnych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i innych należy do Straży Miejskiej.

W najbliższym czasie Straż Miejska planuje przeprowadzenie następujących kontroli porządkowych w zakresie:

  1. utrzymania czystości chodników przez właścicieli, zarządców, administratorów tychże nieruchomości,
  2. porządkowania niezabudowanych prywatnych nieruchomości,
  3. oczyszczania poboczy dróg publicznych i wewnętrznych,
  4. porzucanych wraków pojazdów samochodowych,
  5. nielegalnego plakatowania bez zgody zarządzającego danym obiektem (słupy oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, skrzynki energetyczne, gazowe, szafy TPSA, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, elewacje budynków itp.)

Kontrole porządkowe prowadzone będą w sposób ciągły.

Z poważaniem
Wiceprezydent Miasta
Katowice

Michał Luty

Do wiadomości:
1. Pan Jerzy Forajter, Przewodniczący Rady Miasta Katowice
2. Kancelaria Prezydenta Miasta

powrót do zapytań
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.