Światło dla skateboardingowców
  katowice
Katowice 01.12.2009 r.
    Sekretarz Miasta
KATOWICE
RM.V.AM.0057 - 38 - 2/09
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice


Odpowiadając na interpelację Pana Radnego dotyczącą wyznaczenia w Śródmiesciu Katowic "bus-pasów" uprzejmie informuję, że funkcjonujący system transportowy na obszarze strefy centralnej nie jest dostosowany do działań polegających na wydzieleniu pasów dla autobusów kosztem likwidacji ogólnodostępnych pasów ruchu.

Przeprowadzone dla strefy centralnej prognozy potrzeb transportowych oraz rozkładów przestrzennych podróży wykazały, że planowane funkcje oraz intensywność zabudowy powodują konieczność zastosowania rozwiązań dla znaczącego wzrostu udziału komunikacji zbiorowej w realizacji obsługi komunikacyjnej Centrum, z jednoczesnym zapewnieniem przyjaznych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego. Zakłada się, że podstawowym środkiem transportu bedzie komunikacja tramwajowa, uzupełniona komunikacją autobusową z wykorzystaniem lokalizacji na obrzeżach centrum węzłów przesiadkowych, pomiędzy komunikacją zbiorową i indywidualną oraz pomiędzy poszczególnymi rodzajami komunikacji zbiorowej.

Jako przykład działań inwestycyjnych realizowanych w Katowicach, spójnych z przedstawionymi założeniami dotyczącymi nowego modelu obsługi komunikacyjnej, jest aktualnie realizowana modernizacja linii tramwajowej przebiegającej w ciągu ulic Warszawskiej i 1 Maja, łączącej strefę centralną Katowic z planowaną lokalizacją zintegrowanego węzła przesiadkowego "Zawodzie". Konstrukcja torowiska na odcinku od ul. Bogucickiej do Centrum dostosowana jest do ruchu autobusowego. Planowany węzeł przesiadkowy "Zawodzie" docelowo spełniać będzie funkcję węzła integrującego komunikację indywidualną i zbiorową oraz integrującego komunikację tramwajową, autobusową i kolejową o zasiegu aglomeracyjnym.

Lokalizacje kolejnych węzłów przesiadkowych na obrzeżach Centrum przewidywane są w rejonie Pętli Słonecznej i Placu Alfreda, pętli tramwajowej w Brynowie oraz na terenie położonym pomiędzy Drogową Trasą Średnicową (ul. Reńców) i ul. Gliwicką. Ponadto, przyjęty zakres modernizacji sieci tramwajowej na terenie Katowic dostosowany jest do planowanych lokalizacji węzłów przesiadkowych.

 

Z wyrazami szacunkui
Sekretarz Miasta

Janusz Waląg

Do wiadomości:
1. Buiro Rady Miasta Katowice nr sprawy: BRM 0057/772/09
2. Wydział Organizacji i Zarządzania
3. Wydział Rozwoju Miasta

interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.