Zaniedbany parking
  katowice
Katowice 11.12.2008 r.
   

Wiceprezydent
miasta KATOWICE
GK.II.DB.70402 - 162/2008

   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

W odpowiedzi na interpelację złożoną w trakcie XXXI sesji Rady Miasta Katowice w dniu 27 października 2008 r. uprzejmie informuję, iż sprawa zaniedbanego parkingu miejskiego przy ul. Sikorskiego poddana została szczegółowej analizie w ramach kompetencji Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej.

W wyniku ww. analizy ustalono:

1. Parking wskazany w interpelacji, znajduje się na działce nr 7/67 k.m. 61, znajdującej się we władaniu miasta Katowice;
2. Stwierdzono w obrębie wskazanego parkingu liczne, rozległe i głębokie dziury w asfaltowej nawierzchni;
3. Firma „Pronox" dzierżawi od miasta Katowice działkę nr 7/66, która sąsiaduje z terenem miejskim wymienionym w punkcie 1;
4. Firma „Pronox" ogrodziła i utwardziła kostką brukową teren dzierżawionej działki. Ponadto wyremontowała wjazd na teren przedmiotowej działki, gdzie został zamontowany szlaban w sposób umożliwiający jednak wjazd samochodów na teren miejski;
5. Teren miejskiej działki jest ogólnodostępny i formalnie nie posiada statusu parkingu, dlatego brak jest urządzonych, wymaganych przepisami prawa wjazdów i wyjazdów. Wjazd na teren działki odbywa się zatem na własną odpowiedzialność osób parkujących tam samochody;
6. W wydziale Planowania Przestrzennego UM Katowice obecnie trwają prace projektowe nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego rejonu miasta, z uwzględnieniem omawianej działki 7/67. Zakończenie tych prac zaplanowane jest na marzec 2009 r.

Powyższa analiza sprawy została przekazana w dniu 02.12.2008 r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Katowice, który pełni nadzór nad Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach, celem rozpatrzenia ewentualnego remontu parkingu i umożliwienia wjazdu na teren przedmiotowej działki.

W wyniku przeprowadzonej wizji na terenie Wydział Gospodarki komunalnej stwierdził konieczność bieżących napraw nawierzchni i uporządkowania wskazanego w interpelacji parkingu.

Powyższe prace zostały wykonane przez służby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w dniu 12.12.2008 r.

 

Z wyrazami szacunkui
Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Do wiadomości:
1. Szanowny Pan Jerzy Forajter Przewodniczący Rady Miasta Katowice
2. Kancelaria Prezydenta Miasta
3. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach


interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.