Spustoszenie w drzewostanie przy A-4
  katowice
Katowice 01.04.2008 r.
   

Wiceprezydent
miasta KATOWICE
KŚ.II.SM.7636-31-3/08

   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

 

Odpowiadając na interpelację nr BRM 0057/271/08, uprzejmie informuję, że zasady i warunki przygotowania inwestycji wr zakresie dróg krajowych ( w tym lokalizacja, nabywanie nieruchomości oraz budowla) podlega administracji rządowej.

W przypadku inwestycji „ Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych", na wniosek inwestora tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - Wojewoda Śląski wydał Decyzję o ustaleniu lokalizacji węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4. z dnia 8 września 2005r., znak: RR-AB.IV.II/PB/5340/3/05.

Powyższa decyzja, zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym została udostępniona do publicznej wiadomości - obwieszczenie wywieszono w Urzędzie Miasta Katowice, ponadto została opublikowana w prasie lokalnej wraz z pouczeniem

0 przysługującym prawie do składania wyjaśnień i zastrzeżeń.

W trakcie wyłożenia dokumentacji nie wniesiono do projektu przedmiotowej inwestycji żadnych uwag i zastrzeżeń.

Decyzją Nr 50/07 WOJEWODA ŚLĄSKI zatwierdził projekt budowlany

1 udzielił pozwolenia na „ Rozbudowy węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budowy dróg dojazdowych" z dnia 10 kwietnia 2007r., znak: IF-AB/l/PB/7111/3/07.

Kwestię zieleni, w tym zakres usunięcia drzew, konieczny do zrealizowania przedmiotowej inwestycji o szerokości pasa roboczego -- technologicznego ca. 500 m, regulują przepisy - art. 21 ust. 2 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, póz. 721) - cyt. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwolenia na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych".

Powyższe przepisy nie dają kompetencji organowi samorządowemu do wydawania decyzji - zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z budową drogi krajowej . gdyż na mocy ustawy jw. zezwolenie takie nie jest wymagane.

Inwestor po ukończeniu budowy zagospodaruje pasy drogowe, zgodnie z posiadanym projektem.

 

Z wyrazami szacunkui
Wiceprezydent Miasta Katowice

Michał Luty

Do wiadomości:
1. BRM
2. Kancelaria Prezydenta Miasta


interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.