Zniszczone boisko
  katowice
Katowice 17.04.2008 r.
   

Wiceprezydent
miasta KATOWICE
B-I-0058/10/2008

   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

Odpowiadając na Pana interpelację, złożoną w trakcie XXIII sesji Rady Miasta w dniu 17 marca 2008 r. [Nr interpelacji BRM 0057/270/08] w sprawie z zniszczonego boiska na osiedlu im. LI. Paderewskiego w Katowicach pomiędzy ulicami Francuską i Damrota w Katowicach w związku z budową Sądu Okręgowego informuję, że teren na którym znajdowało się w/w boisko jest położony na pięciu działkach:
- działka nr 32/5, km 59, obręb Dz. Bogucice - Zawodzie - własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego w Katowicach na której trwa budowa budynku Sądu Okręgowego na podstawie decyzji nr 136/04 z dnia 17.02 2004 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Katowice,
- działki nr 32/13 i 32/9, km 59, obręb Dz. Bogucice - Zawodzie - własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Katowice, na których trwa budowa połączenia drogowego ulic Francuskiej i Damrota w Katowicach od skrzyżowania ulicy Damrota z ulicą Powstańców do ulicy Francuskiej z remontem odcinka ulicy Francuskiej w obrębie skrzyżowania z projektowaną ulicą na podstawie decyzji nr 483/07 z dnia 25.04.2007 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Katowice.
W toku wszczętego w dniu 20.02.2007 r. postępowania administracyjnego, będąca stroną postępowania, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. U. Paderewskiego nie wniosła żadnych uwag i zastrzeżeń do w/w zamierzenia inwestycyjnego,
- działki nr 32/10 i 32/13, km 59, obręb Dz. Bogucice - Zawodzie - własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym BP Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej.
Jednocześnie informuję, że Wydział Budownictwa Urzędu Miasta Katowice nie udzielał w minionych latach pozwolenia na budowę boiska na przedmiotowym terenie. Boisko zorganizowano bez jakichkolwiek uzgodnień z właścicielami terenu.

 

Z wyrazami szacunkui
Wiceprezydent Miasta Katowice

Józef Kocurek

Do wiadomości:
1. Kancelaria Prezydenta Miasta Katowice - w miejscu (numer sprawy KPM 173372/08)
2. Biuro Rady Miasta Katowice - w miejscu (numer interpelacji BRM 0057/270/08)


interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.