Plan lokalizacji obiektów rekreacyjnych w dolinie 3 Stawów
  katowice
Katowice 03.01.2008 r.
   

Wiceprezydent
miasta KATOWICE
B-I-0058/10/2008

   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

 

Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Trzech Stawów informuję, iż postępowanie w powyższym zakresie jest obecnie na etapie opracowywania warunków stosownej umowy dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i cele rekreacyjne, stosownie do Uchwały Rady Miasta Katowice nr XVII/327/07 z dnia 29.10.2007r. Odnosząc się do podnoszonej przez Pana kwestii dotyczącej zakresu i sposobu zagospodarowania terenu będącego przedmiotem postępowania wyjaśniam, iż ograniczenie powierzchni zabudowy do 400 m2 jak również wysokości kondygnacji wynika z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru miasta. Zgodnie z przedłożonym przez przyszłego Dzierżawcę wstępnym projektem zagospodarowania nieruchomość o powierzchni 7800nr zostanie przeznaczona pod budowę obiektu gastronomicznego o powierzchni zabudowy 400 m2 wraz z zapleczem zespołu sportowego, obsługę komunikacyjną (parking, ciągi pieszo jezdne,plac gospodarczy), 3 korty tenisowe oraz zieleń rekreacyjną. Jednocześnie informuję, iż w warunkach umowy dzierżawy zostanie zamieszczony zapis, iż Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobom trzecim do bezpłatnego wykorzystania oraz nie może go poddzierżawiać i podnajmować. Dzierżawca nie może również wznosić na dzierżawionym gruncie obiektów budowlanych bez zgody Wydzierżawiającego oraz bez wymaganych pozwoleń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto ewentualna zmiana przez Dzierżawcę sposobu zagospodarowania nieruchomości wymagać będzie również zgody Wydzierżawiającego.

 

Z wyrazami szacunkui
Wiceprezydent Miasta Katowice

Józef Kocurek

Do wiadomości:
1. .KPM
2. BRM


interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.