Rada Sportu od zaraz
  katowice
Katowice, 26.11.2007 r.
    Prezydent Miasta
KATOWICE
KiS/S/J K/01140/312/07
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

W odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Katowice w dniu 19 listopada 2007 r. w sprawie powołania Rady Sportu uprzejmie informuję, że zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej (Dz. U. 05.155.1298 z późn. zm.) „w jednostkach samorządu terytorialnego działają rady sportu powołane przez właściwe organy wykonawcze spośród przedstawicie/i organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej". Mając na uwadze zapisy powyższej Ustawy, w najbliższym czasie zostaną rozpoczęte prace zmierzające do powołania Rady Sportu działającej na terenie Miasta Katowice. Będzie ona organem opiniodawczym w zakresie wszelkich działań podejmowanych na rzecz rozwoju szeroko pojętej kultury fizycznej i rekreacji w naszym mieście.
Ponieważ powołanie Rady Sportu wymaga przygotowania stosownych dokumentów o wyniku podjętych prac zostanie Pan poinformowany w terminie późniejszym.

Z poważaniem
Prezydent Miasta Katowice
Piotr Uszok

Do wiadomości:
1. Kancelaria Prezydenta Miasta
2. Biuro Rady Miasta
3. a/a


interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.