Protest przeciwko budowie bloków mieszkalnych
w Dolinie 3 Stawów

  katowice
Katowice, 25.09.2007 r.
    Prezydent Miasta
KATOWICE
BPP-DB-01140-2-1-36/07
   
    Szanowny Pan
Andrzej Zydorowicz
Radny Rady Miasta Katowice

 

W odpowiedzi na interpelację nr BRM 0057/157/07 z dnia 30 lipca 2007 roku (data udostępnienia pisma 06 sierpnia 2007 roku) w sprawie protestów przeciwko decyzji o budowie bloków mieszkalnych na rekreacyjnych terenach Doliny Trzech Stawów, w ślad za pismem nr BPP-DB-01140-2-1-32/07 z dnia 20 sierpnia 2007 roku uprzejmie informuje, że:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego był sporządzany w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 roku nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami).

Dnia 27 czerwca 2005 roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XLII/872/05 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie Alei Górnośląskiej - rejon „Doliny Trzech Stawów" w Katowicach. W oparciu o powyższą uchwałę przystąpiono do prac planistycznych mających na celu opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie Alei Górnośląskiej - rejon „Doliny Trzech Stawów" w Katowicach.

Zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt ten był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 08 czerwca 2006r. do 29 czerwca 2006r., a dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 12 czerwca 2006 roku.

Informacja o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu (stosownie do art. 17 pkt 1 i 10 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz informacja o dyskusji publicznej zamieszczona była na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w Gazecie Wyborczej nr 126 / 5134 z dnia 31 maja 2006 roku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice.

W trakcie wyłożenia w/w projektu planu miejscowego do publicznego wglądu zgłoszonych zostało jedenaście pism zawierających uwagi do projektu planu miejscowego. Osiem uwag dotyczyło zmian ustaleń dla terenu oznaczonego w projekcie planu miejscowego symbolem 2 US (usługi sportu) - położonego w rejonie Doliny Trzech Stawów.

Uwagi te zasadniczo dotyczyły zmiany przeznaczenia całego terenu 2 US na funkcje mieszkaniowe lub przynajmniej dopuszczenia tej funkcji na terenie 2 US.

Uwagi te rozpatrzyłem w dniu 04 sierpnia 2006 roku. W odniesieniu do terenu 2US, sposób rozpatrzenia uwag był taki sam dla wszystkich wnoszących uwagi - tj odmowa uwzględnienia uwag dotyczących zmiany przeznaczenia terenu w całości na zabudowę mieszkaniową i uwzględnienie uwag dotyczących uzupełnienia przeznaczenia podstawowego o funkcje mieszkaniowe.

W wyniku uwzględnienia uwag w zakresie opisanym powyżej wprowadzono zmiany do tekstu planu miejscowego poprzez rozszerzenie dopuszczalnego przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 2 US - (usługi sportu) o funkcje mieszkalną. Przeznaczeniem podstawowym nadal pozostały usługi sportu gdzie powierzchnia terenu działki czynna biologicznie (tj. zielona) nie może być niższa niż 45% powierzchni terenu, a współczynnik trwałego zainwestowania terenu działki budowlanej nie powinien przekraczać 55% powierzchni terenu. W ramach współczynnika trwałego zainwestowania dopuszczone zostało wykorzystanie pod zabudowę mieszkaniową maksymalnie do 50% powierzchni terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2US, w ramach którego 27,5% powierzchni terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2US może przeznaczone być pod zabudowę mieszkaniową. Pozostały obszar 72,5% powierzchni terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2US powinien być zagospodarowany na usługi sportu i rekreacji wraz z zielenią towarzyszącą. Co najmniej 45% powierzchni terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2US nie może być zabudowane żadnymi obiektami i stanowi tzw powierzchnię biologicznie czynną.

Reasumując -zabudowa mieszkaniowa w strefie oznaczonej w planie miejscowym symbolem 2 US nie wyklucza realizacji funkcji usług sportu i rekreacji, które są nadal podstawowym przeznaczeniem tego terenu. W najbliższym sąsiedztwie Doliny Trzech Stawów znajdują się tereny o symbolu 1 ZP (zieleni parkowej) o powierzchni 6,90 ha, 2 ZP o powierzchni 2,16 ha, 3 ZP o powierzchni 0,21 ha, 4 ZP o powierzchni 7,60 ha, 5 ZP o powierzchni 2,26 ha, 7 ZP o powierzchni 0,16 ha, ZŁ (zieleni leśnej) o powierzchni 2,35 ha.

W chwili obecnej na terenie będącym przedmiotem Pana zainteresowania znajduje się konstrukcja niedokończonej i przerwanej inwestycji - związanej z funkcją sportu. Dzięki realizaqi inwestycji -wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, konstrukcja ta (szpecąca dzisiaj krajobraz otoczenia Doliny Trzech Stawów) zostanie zabudowana.

Na sesji w dniu 26 lutego 2007 roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę Nr VII/95/07 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie AL Górnośląskiej - Rejon „Doliny Trzech Stawów" w Katowicach.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie Al. Górnośląskiej - Rejon „Doliny Trzech Stawów" w Katowicach został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 63 póz. 1354 z dnia 12 kwietnia 2007 roku i stał się prawem miejscowym .

Uprzejmie proszę o zaznajomienie z treścią niniejszego pisma zainteresowanych mieszkańców podpisanych na listach z dnia 07 lipca 2007 roku - „Protest przeciw zabudowie terenów zielonych Doliny Trzech Stawów".

Z poważaniem
Prezydent Miasta Katowice
Piotr Uszok

Do wiadomości:
1. Kancelaria Prezydenta Miasta
2. Biuro Rady Miasta
3. a/a


interpelacje | powrót do interpelacji
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Andrzej Zydorowicz. Design by 3ga.pl Projektowanie stron www.